ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie januari 2023

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom
Artikel 10 – Aanprakelijkheid
Artikel 11 – Geheimhouding

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Diensten: alle diensten die PAKT! Content voor haar klanten uitvoert. Hieronder wordt onder meer verstaan, doch niet uitsluitend: 1-op-1 coachingstrajecten over Instagram marketing en online zichtbaarheid en een online academy. 

1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:  Liesbeth Bravenboer
Handelend onder de namen: PAKT Content, Liesbeth Bravenboer
Vestigingsadres:
van der Fuyckstraat 25
Brielle
Contact: liesbeth@paktcontent.nl

KvK-nummer: 83210040

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten en de prijs. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4.5. Ondernemer behoudt zich het rest voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan de klant te factureren alvorens ondernemer de opdracht zal uitvoeren.

4.6. Alle door ondernemer gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.7. Ondernemer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of een typefout bevat.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. Indien ondernemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen is, is ondernemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg met de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen deze meerkosten, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door ondernemer uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2. De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

6.3. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de ondernemer.

6.4. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een cursus of training uit de online academy te ruilen of te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot de aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hiermee afstand doet van het recht om gebruik te maken van de bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.7.  Bij klachten over de door ondernemer geleverde diensten dient de klant deze klachten binnen 8 werkdagen na levering van de dienst kenbaar te maken aan ondernemer. De klant vrijwaart ondernemer 1 jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van de geleverde diensten. 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2. De door ondernemer zal geaccepteerde bestellingen binnen de levertijd die besproken is met de klant leveren. De door ondernemer opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.3. Indien de levering vertraging oploopt, zal ondernemer dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.

7.4. Een door ondernemer vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn raakt ondernemer niet van rechtswege in verzuim.

7.5. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien ondernemer, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de opdrachtovereenkomst.

Artikel 8 – Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant start op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. De door ondernemer gestuurde facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum voldaan te worden door de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur van de betaling ontvangt.

8.3. Als er door de klant niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling van de klant, kan beroep worden gedaan op een incassobureau waarbij de klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dient te vergoeden die ondernemer redelijkerwijs moet maken vanwege de betaling die uitblijft.

8.5. De klant gaat ermee akkoord dat ondernemer de facturen elektronisch verzendt. Indien de klant de factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt ondernemer zich het recht voor om per factuur meerkosten van €2,50 te berekenen.

8.6. Leveringen worden pas gedaan na volledige betaling van de door ondernemer verzonden factuur.

Artikel 9 – Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

9.1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de
opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan ondernemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door ondernemer geleverde producten en/of diensten mogen nimmer worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Alle content van de website, online academy en social media kanalen van ondernemer, zijn het eigendom van ondernemer en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website, online academy en social media kanalen niet toegestaan om enig gedeelte hiervan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder toestemming van ondernemer.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van ondernemer gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de overeengekomen dienst.

10.2. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen aan verplichtingen uit de overeenkomst indien dit onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht na 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De reeds geleverde werkzaamheden conform de overeenkomst, worden naar verhouding afgerekend.

Artikel11 – Geheimhouding

11.1. Zowel de klant als ondernemer zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.